ปัญหาการแพ้ยาที่สำคัญสำหรับแพทย์

ปัญหาผู้ป่วยแพ้ยาเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อย่างไรก็ตามประวัติแพ้ยาที่ได้รับมักเป็นเพียงคำบอกเล่าโดยปราศจากการยืนยันที่แน่นอน การที่แพทย์เลือกที่จะไม่ให้ยาที่สงสัยว่าแพ้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยแพ้ยาจริงหรือไม่มากกว่าเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยจะแพ้ยาจริง แต่เนื่องจากไม่มีความสามารถในการวินิจฉัยทำให้สุดท้ายแล้วก็มักจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดนั้นไป เหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดซ้ำซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะเกิดข้อจำกัดในการเลือกใช้ยาและส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคต

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานของกลไกการแพ้ยา ชนิดของยาที่แพ้บ่อยบางประเภท ลักษณะผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง วิธีการวินิจฉัยยืนยันการแพ้ยาที่สามารถทำได้นอกเหนือจากการสันนิษฐานจากประวัติ การเลือกใช้ยาที่ปลอดภัยในผู้ที่แพ้ยาและวิธีการให้ยาในผู้ที่มีประวัติแพ้ยามาก่อนถ้ามีความจำเป็นสำหรับเป็นคู่มือในการดูแลผู้ป่วยแพ้ยาของอายุรแพทย์และกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้