การตรวจ basophil activation test ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่แพ้เนื้อแดง (alpha-gal syndrome)

Galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-gal) syndrome เป็นภาวะภูมิแพ้ที่มี serum specific IgE ต่อ alpha-gal ก่อให้เกิดอาการลักษณะของภูมิแพ้เฉียบพลันที่มี onset ช้ากว่าภูมิแพ้เฉียบพลันจากสาเหตุอื่น (delayed type I allergic reaction) ซึ่งอาจเกิดจากการแพ้เนื้อแดง (mammalian red meat product) ในอาหารหรือได้รับยาที่มีสารดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ 

งานวิจัยจากประเทศเยอรมันพบว่าการใช้ basophil activation test สามารถช่วยวินิจฉัยแยกโรคระหว่างผู้ป่วย alpha-gal syndrome ที่มีอาการแพ้กับผู้ที่มีเพียงภาวะ sensitization ต่อ alpha-gal ได้ การวิเคราะห์ area under the curve analysis พบว่าผล basophil allergen threshold sensitivity โดยการกระตุ้น basophil ด้วย pork kidney extract ในผู้ป่วยที่แพ้ alpha-gal มีค่าสูงกว่าผลที่ได้ในผู้ที่มีเพียงภาวะ sensitization โดยไม่มีอาการและได้ผลเป็นลบในประชากรกลุ่มควบคุม การตรวจ basophil activation test จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะการแพ้เนื้อแดง (alpha-gal syndrome) โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการทำ oral provocation test ที่ใช้เวลานานและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

J Allergy Clin Immunol. 2019 Jan;143(1):182-189. doi: 10.1016/j.jaci.2018.06.049