การติดเชื้อ herpes virus 6 อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นลมพิษเรื้อรัง

  การติดเชื้อเฉียบพลันของเชื้อไวรัสในตระกูล herpes สามารถกระตุ้นให้เกิดลมพิษเฉียบพลันได้ และ การกระตุ้นของการติดเชื้อแอบแฝงในร่างกาย (reactivation) เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 
   ในอดีตผลของการกระตุ้นการติดเชื้อแอบแฝงของไวรัสในตระกูลดังกล่าวต่อการเกิดลมพิษเรื้อรังยังไม่มีการศึกษามากนัก มีรายงานข้อมูลจากผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังชนิดรุนแรงที่ต้องได้รับยา omalizumab จำนวน 10 ราย พบว่าทุกรายมีการติดเชื้อและมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ human herpes virus 6 (HHV-6) และมีบางรายที่มีการติดเชื้อ HHV-4 (Epstein-Barr virus) ร่วมด้วย การค้นพบนี้ร่วมกับมีรายงานการตอบสนองต่อยาต้านไวรัสในผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังบางราย บ่งชี้ว่าควรมีการศึกษาถึงบทบาทของเชื้อ HHV-6 และ HHV-4 ในผิวหนังต่อการเกิดโรคลมพิษเรื้อรังต่อไปในอนาคต