อาการอื่นนอกเหนือจากอาการทางจมูกในโรคแพ้อากาศเรื้อรังมีความยากต่อการรักษาและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย


จากการศึกษาในผู้ป่วยจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 260 ราย พบว่า อาการที่พบบ่อยตามลำดับของความรุนแรงก่อนการรักษา ได้แก่อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม คันจมูก อ่อนเพลีย หายใจทางปาก ง่วงกลางวัน เสมหะลงคอ  คันตา และปากแห้ง โดยพบว่าความรุนแรงของอาการจามมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ในขณะที่ความรุนแรงของอาการเสมหะไหลลงคอและภาวะง่วงเหงาหาวนอนตอนกลางวันมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว อาการที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่และรักษาให้ดีขึ้นได้ยากในผู้ป่วยเหล่านี้ได้แก่ อาการคัดจมูก ภาวะเสมหะไหลลงคอ อ่อนเพลีย และปากแห้ง ตามลำดับ

Allergol Int. 2016 Jan 19. pii: S1323-8930(15)00212-9.