Drug Allergy


น้ำยามาตรฐานสำหรับทดสอบการแพ้ยา
ตระกูลเพนนิซิลินที่ใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
              ปัญหาการแพ้ยา เป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ ผู้ที่แพ้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งมักถูกแนะนำให้หลีกเลี่ยงยาหลายชนิดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่บางครั้งไม่ได้รับการยืนยันว่าแพ้ยาชนิดที่สงสัยจริง และหันไปใช้ยาอื่นที่มักจะมีราคาสูงขึ้นและอาจไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ายาเดิม การวินิจฉัยยืนยันการแพ้ยาและหาชนิดของยาที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและประเทศชาติโดยรวม สาขาวิขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ และหน่วยโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีงานบริการผู้ป่วยแพ้ยาในด้านต่างๆ ได้แก่ การวินิจฉัยการแพ้ยาตระกูลเพนนิซิลลิน (penicillin, ampicillin, amoxicillin, clavulanate) ด้วยการทดสอบทางผิวหนังด้วยน้ำยาทดสอบมาตรฐาน การวินิจฉัยยืนยันชนิดของยาที่แพ้ในผู้ที่มีประวัติสงสัยว่าแพ้ยาหลายชนิด และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยการแพ้ยาในผู้ที่แพ้ยาชนิดรุนแรง การหาชนิดของยาทางเลือกที่สามารถใช้ได้โดยปลอดภัย การทำให้ทนยาต่อยาที่แพ้ในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับยา (drug desensitization) และศึกษาผลกระทบต่อคุุณภาพชีวิตของผู้ที่มีประวัติแพ้ยา