คลินิกวิจัยภูมิแพ้           กลุ่มวิจัย Chulalongkorn Allergy and Clinical Immunology Research Group ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและศึกษาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันอย่างเป็นระบบโดยใช้กรรมวิธีและเครื่องมือดังต่อไปนี้

Chronic rhinosinusitis and asthma
 • Nasal peak inspiratory flow meter
 • Digital rhinoscope
 • Skin tests and specific-IgE determination for aeroallergens
 • Exhaled nitric oxide measurement
 • Acoustic rhinometry
 • Exhaled breathe condensate analysis
 • Specific immunotherapy
Drug hypersensitivity
 • Skin tests for penicillin/aminopenicillin allergy by using benzylpenicilloyl-polylysine, minor determinant (penicilloate), amoxicilloyl, and clavulanic skin test reagents
 • Skin tests for other available drugs
 • Specific IgE determination for penicilloyl-G and amoxicilloyl
 • Basophil activation test for diagnosis of immediate drug reactions
 • Enzyme-linked immunospot assay for diagnosis of non-immediate drug reactions
 • HLA analysis for drug hypersensitivity: HLA-B*1502 for carbamazepine hypersensitivity, HLA-B*5701 for abacavir hypersensitivity, HLA-B*5801 for allopurinol hypersensitivity 
 • Drug provocation tests, including local anesthetic agents and neuromuscular blocking agents
 • Aspirin desensitization in patients with aspirin-exacerbated respiratory diseases
 • Serum tryptase measurement
Chronic urticaria and food allergy
 • Skin tests and specific-IgE determination for food allergens
 • Oral provocation test for food, food additives & preservatives, and salicylate