Airway Allergy


         งานบริการทางด้านโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจรักษาโรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง (โรคแพ้อากาศ) และโรคหืด โดยมีหัวข้อการศึกษาที่สนใจดังต่อไปนี้
  • อาการที่ยากต่อการรักษาหรือส่งผลกระทบต่อคุุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้
  • ผู้ป่วยทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังที่มีการแพ้ยาแอสไพรินหรือยาแก้ปวดชนิดอื่นๆร่วมด้วย (Aspirin-exacerbated respiratory disease)
  • การใช้ exhaled nitric oxide และ acoustic rhinometry ในการประเมินผลการรักษาและปรับการให้ยาในโรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้และโรคหืด
  • ลักษณะทางคลินิคของผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ยากต่อการรักษาในประเทศไทย (Characteristics of Thai patients with severe persistent asthma)
  • ผลการตอบสนองของยา inhaled long-acting beta2 agonist/corticosteroid ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลอดลมโป่งพอง (bronchiectasis) ในประเทศไทย