กลุ่มวิจัยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Allergy and Clinical Immunology Research Group) เป็นหน่วยวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤติทางการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และหน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เพือทำการศึกษาวิจัยด้านโรคภูมิแพ้ที่เป็นปัญหาสำคัญ อาทิ เช่น ปัญหาการแพ้ยาที่สำคัญในประเทศไทย ทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรัง โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหืด โรคหลอดลมโป่งพอง ผื่นลมพิษเรื้อรัง การแพ้อาหาร และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นต้น


รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (PhD. Program in Medical Sciences) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoctoral fellow) เพื่อพัฒนา in vitro techniques for diagnosis of severe cutaneous adverse drug reactions และทำการวิจัยเรื่อง breakdown of immune tolerance in drug hypersensitivity reactions และ โดยมีทุนสนับสนุนจาก ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุนคปก.) และ ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนใจติดต่อได้ที่ Jettanong.K@chula.ac.th หรือโทร. 02-2564152