ผลการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา methotrexate กับ cyclosporine เพื่อรักษาผื่นภูมิแพ้เรื้อรัง (atopic dermatitis) ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงในผู้ใหญ่

Methotrexate สามารถใช้ในการรักษาผื่นภูมิแพ้เรื้อรังได้แต่ไม่เคยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการใช้ cyclosporine ในผู้ใหญ่ นักวิจัยในฝรั่งเศสได้ศึกษาผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้เรื้อรังที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก (moderate-to-severe atopic dermatitis) จำนวน 97 ราย โดย 50 ราย ได้รับยา methotrexate 15 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ และ 47 รายได้รับยา cyclosporine 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว/วัน ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น จากการประเมินโดย SCORing Atopic Dermatitis index (SCORAD 50) จะเพิ่มขนาดของ methotrexate เป็น 25 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ หรือ  เพิ่มขนาดของยา cyclosporine เป็น 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว/วัน ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่าการใช้ยา methotrexate 15 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ ให้ผลการรักษาด้อยกว่าการใช้ยา cyclosporine 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว/วัน ที่ 8 สัปดาห์ แต่จะดีขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดของ methotrexate เป็น 25 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา cyclosporine พบได้บ่อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (P < .0001).

J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Sep 26. pii: S2213-2198(17)30531-7.