ผู้ที่แพ้ยา cephalosporin แบบเฉียบพลัน สามารถเลี่ยงไปใช้ยา cephalosporins ชนิดอื่นๆได้


นักวิจัยจากอิตาลีทำการศึกษาในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา cephalosporins แบบเฉียบพลันและมีผล skin test เป็นบวก จำนวน 102 ราย โดยเป็นกลุ่มที่แพ้ยา cephalosporins ที่ใช้บ่อย 73 ราย กลุ่มผู้ที่แพ้ยา aminocephalosporins 13 ราย กลุ่มที่แพ้ยา cephalosporins ชนิดอื่นๆ 7 รายและผู้ที่แพ้ยา cephalosporins อย่างน้อย 2 กลุ่ม 9 ราย และนำมา challenge ด้วย cephalosporins ชนิดอื่นที่ไม่เคยแพ้เพื่อเป็น alternative drugs (ceftibuten, cefazolin, cefaclor, cefuroxime axetil,และ ceftriaxone)  พบว่าทุกรายสามารถรับยาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่พบว่ามีการแพ้ยา cephalosporin ข้ามกลุ่ม  งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่แพ้ยา cephalosporins สามารถได้รับยา cephalosporin ชนิดอื่นที่มี side-chain determinants ต่างกันได้อย่างปลอดภัยหลังจากผลการทำ skin test ต่อยานั้นให้ผลเป็นลบ 
J Allergy Clin Immunol. 2015 Apr 27.
[May24, 2015]