การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ชนิด exclusive breast feeding อาจไม่ช่วยป้องกันการเกิด allergen sensitization หรือป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้เมื่อติดตามจนเด็กมีอายุ 7 ปี

การศึกษาชนิดติดตามไปข้างหน้าในเด็กจำนวน 335 ราย ที่อยู่ใน the Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood2000 birth cohort จากเดนมาร์ค ในมารดาที่มีประวัติเป็นโรคหืด  ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่มี exclusive breast feeding กับ allergen sensitization ด้วยการตรวจ specific IgE และ skin test ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยในอาหารและอากาศเมื่อติดตามจนเด็กมีอายุ 6 ปี หรือมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ภาวะหืดหรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (eczema, wheeze/asthma และ allergic rhinitis) เมื่อเด็กมีอายุ 7 ปีแต่อย่างใด

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา (full time) 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อทำงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านภาวะการแพ้ยา โรคภูมิแพ้ และความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ. นพ. เจตทะนง แกล้วสงคราม หรือ ดร. สุณี ศิริวิชยกุล
โทร. 02-2564152 ตึก อปร ชั้น 10 ห้อง 1010/5 คณะแพทย์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ Jettanong.K@chula.ac.th


รับสมัครนิสิตปริญญาเอกรับทุน คปก.


รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (PhD. Program in Medical Sciences) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoctoral fellow) เพื่อทำการวิจัยเรื่อง breakdown of immune tolerance in drug hypersensitivity reactions และพัฒนา in vitro techniques for diagnosis of severe cutaneous adverse drug reactions โดยมีทุนสนับสนุนจาก ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุนคปก) และ ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สนใจติดต่อได้ที่ Jettanong.K@chula.ac.thการค้นพบ mast-cell-specific receptor ที่สำคัญต่อการเกิด pseudo-allergic drug reactions


นักวิจัยจาก Johns Hopkins University และคณะ ค้นพบว่า Mrgprb2  ซึ่งเป็น secretagogue receptors บน mast cells  ในหนู mice ที่เป็น orthologue คล้ายคลึงกับ G-protien-coupled receptor MRGPRX2 ในมนุษย์ เป็น receptor ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาแพ้ยาชนิด pseudo-allergic reactions โดยพบว่ายาหลายชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้ชนิด anaphylactoid อาทิเช่น atracurium และ ciprofloxacin เป็นต้น สามารถก่อให้เกิด mast cell activation ผ่านการกระตุ้น receptor ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องมี drug-specific IgE แต่อย่างใด
Nature. 2014 Dec 17.
[December22, 2014]

การเพิ่ม sedating H1-antihistamine ก่อนนอน ให้แก่ผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังที่ได้รับ non-sedating 2nd generation antihistamine อยู่แล้ว ไม่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือการควบคุมความรุนแรงของโรคดีขึ้นการศึกษาชนิด randomized, double-blind, crossover study จาก Bulgaria พบว่าการให้ยา hydroxyzine 50 mg ก่อนนอน ร่วมกับการให้ levocetirizine 15 mg ต่อวัน มีประสิทธิภาพในการควบคุมความรุนแรงของอาการลมพิษและคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างจากการได่รับเพียง levocetirizine 20 mg ต่อวัน แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นแล้วยังจะทำให้มีความรู้สึกง่วงนอนตอนกลางวัน (daytime somnolence) มากขึ้นอีกด้วย


ความปลอดภัยในการใช้ยากลุ่ม carbapenems และ aztreonam ในผู้ที่แพ้ยาเพนนิซิลลินแบบเฉียบพลัน

     มีรายงานว่าผู้ที่แพ้ยาเพนนิซิลลินแบบเฉียบพลัน (ที่ยืนยันแล้วว่าแพ้ยาเพนนิซิลลินจริงจากผลการทำ penicillin skin test ได้ผลบวก) สามารถได้รับยาในกลุ่ม carbapenems และ aztreonam ได้อย่างปลอดภัย แต่ (ถ้าสามารถทำได้) ควรทำ skin test ด้วยยา carbapenems หรือ aztreonam ชนิดนั้นๆก่อน เพื่อยืนยันว่าได้ผลเป็นลบ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู้ป่วยก่อนให้ยา 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457154
[November30, 2014]