กลุ่มวิจัยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Allergy and Clinical Immunology Research Group) เป็นหน่วยวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤติทางการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และหน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เพือทำการศึกษาวิจัยด้านโรคภูมิแพ้ที่เป็นปัญหาสำคัญ อาทิ เช่น ปัญหาการแพ้ยาที่สำคัญในประเทศไทย ทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรัง โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหืด โรคหลอดลมโป่งพอง ผื่นลมพิษเรื้อรัง การแพ้อาหาร และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นต้น
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) เพื่อทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยเพื่อช่วยงานบริการและงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา ผู้ที่มีประสพการณ์ด้าน immunology, cell culture หรือ flow cytometry จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ email: jettanong.K@chula.ac.th หรือ โทร. 02-2564152