การเพิ่ม sedating H1-antihistamine ก่อนนอน ให้แก่ผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังที่ได้รับ non-sedating 2nd generation antihistamine อยู่แล้ว ไม่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือการควบคุมความรุนแรงของโรคดีขึ้นการศึกษาชนิด randomized, double-blind, crossover study จาก Bulgaria พบว่าการให้ยา hydroxyzine 50 mg ก่อนนอน ร่วมกับการให้ levocetirizine 15 mg ต่อวัน มีประสิทธิภาพในการควบคุมความรุนแรงของอาการลมพิษและคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างจากการได่รับเพียง levocetirizine 20 mg ต่อวัน แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นแล้วยังจะทำให้มีความรู้สึกง่วงนอนตอนกลางวัน (daytime somnolence) มากขึ้นอีกด้วย


ความปลอดภัยในการใช้ยากลุ่ม carbapenems และ aztreonam ในผู้ที่แพ้ยาเพนนิซิลลินแบบเฉียบพลัน

     มีรายงานว่าผู้ที่แพ้ยาเพนนิซิลลินแบบเฉียบพลัน (ที่ยืนยันแล้วว่าแพ้ยาเพนนิซิลลินจริงจากผลการทำ penicillin skin test ได้ผลบวก) สามารถได้รับยาในกลุ่ม carbapenems และ aztreonam ได้อย่างปลอดภัย แต่ (ถ้าสามารถทำได้) ควรทำ skin test ด้วยยา carbapenems หรือ aztreonam ชนิดนั้นๆก่อน เพื่อยืนยันว่าได้ผลเป็นลบ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู้ป่วยก่อนให้ยา 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457154
[November30, 2014]